Project Description

น่าน…มนต์เสน่ห์แห่งล้านนาตะวันออก

4 วัน 3 คืน ราคา 8,400 บาท

ดินทาง ทุกวัน จำนวน 7 ท่านขึ้นไป

เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – แวะนมัสการพระพุทธชินราช พิษณุโลก – เมืองน่าน

วันที่สอง สักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ – ชมงาช้างดำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน จากนั้นสักการะพระธาตุช้างค้ำเจดีย์ทรงลังกา ศิลปะสุโขทัย ชมภาพวาดจิตรกรรมอันโด่งดัง กระซิบรักบันลือโลก พร้อมชมพระอุโบสถและพระวิหารในหลังคาเดียวกันเปนทรงจตุรมุขที่วัดภูมินทร์ ลัดเลาะเมืองน่านด้วยการนั่งรถรางชมเมือง ไหว้พระวัดศรีพันต้น และชมวิวเมืองน่านในมุมสูงจากวัดพระธาตุเขาน้อย

วันที่สาม ลัดเลาะขุนเขาสู่บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ บ่อเกลือบนภูเขาแห่งเดียวในโลก ชมวิวจากสันเขาสูง ณ จุดชมวิวของถนนลอยฟ้า 1256 แวะชิมกาแฟท่ามกลางธรรมชาติท้องนาและทิวเขาสไตล์ไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ไหว้พระวัดภูเก็ตก่อนกลับเข้าสู่ตัวเมืองน่าน

วันที่สี่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะสัการะพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ พระธาตุประจำปีขาลหรือปีเสือ และแวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน

ดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ PDF